Icon
31
05.2566
การจัดทำข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ (Decision Support System ; DSS)

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 สำนักงานนิคมฯหนองแค โดย นายสมานฉันท์ จิรคันธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมฯหนองแค ร่วมกับผู้พัฒนานิคมฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ”การจัดทำข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ (Decision Support System ; DSS)” โดย นางศิริพร วงศ์วิเศษกุล ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และพนักงาน ศสป. เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการ ในการจัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการระงับเหตุ สำหรับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสนับสนุนการระงับเหตุให้กับเจ้าหน้าที่นิคมฯและผู้ประกอบการ เพื่อให้การกำกับดูแลและการสนับสนุนการระงับเหตุในภาวะฉุกเฉิน ของสำนักงานนิคมฯมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Image Icon
138
Image Icon
0
Banner Border