ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ทั้งในด้านการกำกับดูแล และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นศูนย์กลางบัญชาการ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และประสาน ให้ความช่วยเหลือ และข้อเสนอแนะกับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนป้องกันการเกิดเหตุไม่คาดคิด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยให้มากที่สุด เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ นักลงทุน และชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม เป็นสำคัญ

Icon
31
05.2567
ศสป.กนอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 – 12.00 น. ศสป.กนอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการโรงงานผลิตสารฟีนอล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3 ) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง โดย นางศิริพร วงศ์วิเศษกุล ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ ศสป. ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ศสป.กนอ.) ซึ่งมีภารกิจหลักในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผ่านระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (E-Monitoring) ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ (DSS) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) รวมถึงชุดข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อมโยงกัน เพื่อช่วยในการสนับสนุนข้อมูล ที่ กนอ.ให้ความสำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯและบริษัทที่ปรึกษาฯ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการของศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ศสป.) เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้อย่างครบถ้วนและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ กนอ. ในฐานะหน่วยงานอนุญาต

Image Icon
13
Image Icon
0
Icon
11
03.2567
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ศสป.กนอ. ให้การต้อนรับบริษัท ไบรท์ คอมพาส จำกัดและบริษัทกว่างดงฉิวสั่วซือเอวี๋ยนเจี๊ยวยวี่เคอจี้ จำกัด

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ศสป.กนอ. ให้การต้อนรับ บริษัท ไบรท์ คอมพาส จำกัด (BRIGHT COMPASS CO., LTD.) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทกว่างดงฉิวสั่วซือเอวี๋ยนเจี๊ยวยวี่เคอจี้ จำกัด (GUANGDONG QIUSUO SIYAN EDUCATION TECHNOLGY CO., LTD.) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศไทยและประเทศจีน ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารองค์กรต่างๆในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาให้กับนักศึกษาระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการของศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ศสป.กนอ.) โดย นางศิริพร วงศ์วิเศษกุล ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ศสป. ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจรวมถึงระบบต่างๆเกี่ยวกับ ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ศสป.กนอ.)

Image Icon
35
Image Icon
0
Icon
15
02.2567
การใช้งานระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุสำหรับผู้ประกอบการ (DSS)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ โดย น.ส. อาภรณ์ ธิบดี ผอ.สน.วก. เป็นประธานในการจัดสัมมนา ”การใช้งานระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุสำหรับผู้ประกอบการ (DSS)” มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามให้โรงงานที่ยังกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนในระบบ DSS ได้มีโอกาสรับฟังและซักถามประเด็นปัญหาการบริหารจัดการฐานข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุสำหรับผู้ประกอบการจาก ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กนอ. โดย นางศิริพร วงศ์วิเศษกุล ผอ.ศสป.กนอ. ให้เกียรติในการบรรยายแนะนำการใช้งานระบบฐานข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 70 ท่านจาก 50 โรงงาน

Image Icon
48
Image Icon
0
Icon
25
01.2567
วันที่ 24 มกราคม 2567 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้พัฒนาของนิคมฯ

วันที่ 24 มกราคม 2567 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ โดย นส.อาภรณ์ ธิบดี ผอ.สน.วก. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และผู้พัฒนาของนิคมฯ เวลโกรว์ จำนวน 40 ท่าน ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการนวัตกรรม และการเผยแพร่ข้อมูลการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2567 ซึ่งได้รับเกียรติจากนางศิริพร วงศ์วิเศษกุล ผอ.ศสป. และเจ้าหน้าที่ ศสป. ให้การต้อนรับ และบรรยายภาพรวมการบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการระงับเหตุสำหรับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Image Icon
24
Image Icon
0
Icon
06
11.2566
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ศสป.กนอ. ให้การต้อนรับ นาย เหงียน วัน ธี รองประธานกรรมการถาวร ประจำจังหวัดทันฮวา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายงานปฎิบัติการ 2 และคณะผู้บริหาร กนอ. ให้การต้อนรับ นาย เหงียน วัน ธี รองประธานกรรมการถาวร ประจำจังหวัดทันฮวา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ โดยการนำเข้าพบของนายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล กรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย การเข้าหารือในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. อาทิ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ขั้นตอนการอนุมัติอนุญาต การบริหารจัดการต่าง ๆ รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการของศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ศสป.กนอ.) โดย นางศิริพร วงศ์วิเศษกุล ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ศสป. ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจรวมถึงระบบต่างๆเกี่ยวกับ ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ศสป.กนอ.)

Image Icon
47
Image Icon
0
Icon
01
11.2566
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ (สน.กว.) ศึกษาดูงานศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ศสป.) กนอ.

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ (สน.กว.) จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานด้าน CSR+Eco+Environment & Safety (Eco Green Network) ประจำปี 2567 ศึกษาดูงานศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ศสป.) กนอ. สนญ. ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 โดย นางสาวจุฬาภรณ์ พานิชย์วัฒนานนท์ ผอ.สน.กว. ได้เชิญผู้พัฒนา ผู้ประกอบการ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ กนอ. และศึกษาการบริหารจัดการของศูนย์เฝ้าระวังฯ (ศสป.) ที่มีประสิทธิภาพ โดยนางศิริพร วงศ์วิเศษกุล ผอ.ศสป. และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการ ในการจัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการระงับเหตุสำหรับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และเพื่อให้การกำกับดูแลและการสนับสนุนการระงับเหตุของสำนักงานนิคมฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Image Icon
48
Image Icon
0
IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon
Banner Border