ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ทั้งในด้านการกำกับดูแล และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นศูนย์กลางบัญชาการ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และประสาน ให้ความช่วยเหลือ และข้อเสนอแนะกับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนป้องกันการเกิดเหตุไม่คาดคิด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยให้มากที่สุด เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ นักลงทุน และชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม เป็นสำคัญ

Icon
20
09.2564
วันที่ 25 มิ.ย. 63 ศปก.กนอ. นำรถ Eco Ranger 2 และอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 1 ของจังหวัด ประจำปี 2563 ด้านอัคคีภัยและก๊า

วันที่ 25 มิ.ย. 63 ศปก.กนอ. นำรถ Eco Ranger 2 และอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 1 ของจังหวัด ประจำปี 2563 ด้านอัคคีภัยและก๊าซธรรมชาติรั่วไหล ณ นิคมฯ บางปู

Image Icon
42
Image Icon
0
TAG :
ข่าวกิจกรรม
Icon
20
09.2564
วันที่ 24 มี.ค. 63 ศปก.กนอ. นำรถ Eco Ranger 2 เข้าร่วมงานประชุมหารือเจ้าหน้าที่และสาธิตการใช้งานรถ Eco Ranger ณ สำนักงานนิคมฯ พิจิตร

วันที่ 24 มี.ค. 63 ศปก.กนอ. นำรถ Eco Ranger 2 เข้าร่วมงานประชุมหารือเจ้าหน้าที่และสาธิตการใช้งานรถ Eco Ranger ณ สำนักงานนิคมฯ พิจิตร

Image Icon
25
Image Icon
0
Icon
20
09.2564
วันที่ 26 ก.พ. 63 ศปก.กนอ. นำรถ Eco Ranger 1 เข้าร่วมโครงการอบรมและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดงานวันความปลอดภัยเทศบาลตำบ

วันที่ 26 ก.พ. 63 ศปก.กนอ. นำรถ Eco Ranger 1 เข้าร่วมโครงการอบรมและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดงานวันความปลอดภัยเทศบาลตำบลบ้านฉาง ประจำปี 2563 ณ เทศบาลตำบลบ้านฉาง

Image Icon
22
Image Icon
0
Icon
20
09.2564
วันที่ 12 ก.พ. 63 ศปก.กนอ. เข้าร่วมการอบรม เรื่อง ”การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานและการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสา

วันที่ 12 ก.พ. 63 ศปก.กนอ. เข้าร่วมการอบรม เรื่อง ”การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานและการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว” ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน

Image Icon
22
Image Icon
0
Icon
20
09.2564
วันที่ 21 ม.ค. 63 ศปก.กนอ. เข้าร่วมการอบรม CSR-DIW รวมทั้งนำเสนอการใช้งานรถ Eco Ranger ณ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

วันที่ 21 ม.ค. 63 ศปก.กนอ. เข้าร่วมการอบรม CSR-DIW รวมทั้งนำเสนอการใช้งานรถ Eco Ranger ณ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

Image Icon
30
Image Icon
0
Icon
20
09.2564
วันที่ 2 ธ.ค. 62 ศปก.กนอ. จัดสัมมนาเรื่อง ถอดบทเรียนจากอุบัติเหตุ/อุบัติภัยในภาคอุตสาหกรรมเพื่อประกอบการวางแผนป้องกันและบรรเทาภัย : กรณีฝุ่นระเบิดและส

วันที่ 2 ธ.ค. 62 ศปก.กนอ. จัดสัมมนาเรื่อง ถอดบทเรียนจากอุบัติเหตุ/อุบัติภัยในภาคอุตสาหกรรมเพื่อประกอบการวางแผนป้องกันและบรรเทาภัย : กรณีฝุ่นระเบิดและสารเคมีรั่วไหล

Image Icon
80
Image Icon
0
IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon
Banner Border