ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ทั้งในด้านการกำกับดูแล และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นศูนย์กลางบัญชาการ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และประสาน ให้ความช่วยเหลือ และข้อเสนอแนะกับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนป้องกันการเกิดเหตุไม่คาดคิด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยให้มากที่สุด เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ นักลงทุน และชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม เป็นสำคัญ

Icon
15
02.2567
การใช้งานระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุสำหรับผู้ประกอบการ (DSS)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ โดย น.ส. อาภรณ์ ธิบดี ผอ.สน.วก. เป็นประธานในการจัดสัมมนา ”การใช้งานระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุสำหรับผู้ประกอบการ (DSS)” มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามให้โรงงานที่ยังกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนในระบบ DSS ได้มีโอกาสรับฟังและซักถามประเด็นปัญหาการบริหารจัดการฐานข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุสำหรับผู้ประกอบการจาก ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กนอ. โดย นางศิริพร วงศ์วิเศษกุล ผอ.ศสป.กนอ. ให้เกียรติในการบรรยายแนะนำการใช้งานระบบฐานข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 70 ท่านจาก 50 โรงงาน

Image Icon
18
Image Icon
0
Icon
25
01.2567
วันที่ 24 มกราคม 2567 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้พัฒนาของนิคมฯ

วันที่ 24 มกราคม 2567 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ โดย นส.อาภรณ์ ธิบดี ผอ.สน.วก. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และผู้พัฒนาของนิคมฯ เวลโกรว์ จำนวน 40 ท่าน ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการนวัตกรรม และการเผยแพร่ข้อมูลการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2567 ซึ่งได้รับเกียรติจากนางศิริพร วงศ์วิเศษกุล ผอ.ศสป. และเจ้าหน้าที่ ศสป. ให้การต้อนรับ และบรรยายภาพรวมการบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการระงับเหตุสำหรับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Image Icon
12
Image Icon
0
Icon
06
11.2566
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ศสป.กนอ. ให้การต้อนรับ นาย เหงียน วัน ธี รองประธานกรรมการถาวร ประจำจังหวัดทันฮวา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายงานปฎิบัติการ 2 และคณะผู้บริหาร กนอ. ให้การต้อนรับ นาย เหงียน วัน ธี รองประธานกรรมการถาวร ประจำจังหวัดทันฮวา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ โดยการนำเข้าพบของนายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล กรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย การเข้าหารือในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. อาทิ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ขั้นตอนการอนุมัติอนุญาต การบริหารจัดการต่าง ๆ รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการของศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ศสป.กนอ.) โดย นางศิริพร วงศ์วิเศษกุล ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ศสป. ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจรวมถึงระบบต่างๆเกี่ยวกับ ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ศสป.กนอ.)

Image Icon
29
Image Icon
0
Icon
01
11.2566
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ (สน.กว.) ศึกษาดูงานศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ศสป.) กนอ.

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ (สน.กว.) จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานด้าน CSR+Eco+Environment & Safety (Eco Green Network) ประจำปี 2567 ศึกษาดูงานศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ศสป.) กนอ. สนญ. ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 โดย นางสาวจุฬาภรณ์ พานิชย์วัฒนานนท์ ผอ.สน.กว. ได้เชิญผู้พัฒนา ผู้ประกอบการ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ กนอ. และศึกษาการบริหารจัดการของศูนย์เฝ้าระวังฯ (ศสป.) ที่มีประสิทธิภาพ โดยนางศิริพร วงศ์วิเศษกุล ผอ.ศสป. และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการ ในการจัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการระงับเหตุสำหรับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และเพื่อให้การกำกับดูแลและการสนับสนุนการระงับเหตุของสำนักงานนิคมฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Image Icon
40
Image Icon
0
Icon
18
09.2566
การจัดทำข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ (Decision Support System ; DSS)

วันที่ 12 กันยายน 2566 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ โดย นายสุโชติ ศิริยานนท์ ผอ.สน.สก. ปฎิบัติหน้าที่กำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ ร่วมกับผู้พัฒนานิคมฯ จัดการอบรมสัมมนา เรื่อง ”การใช้งานระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุสำหรับผู้ประกอบการ (Decision Support System; DSS)” และ ”การยกระดับผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อการพัฒนายั่งยืน” แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ ซึ่งการอบรมในวันนี้ ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ศสป. กนอ.) ได้ร่วมแนะนำภารกิจของ ศสป. กนอ. และร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้แนะนำผู้ประกอบการ เรื่อง ”การจัดทำข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ (Decision Support System; DSS)” โดย นางศิริพร วงศ์วิเศษกุล ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ศสป. เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ เพิ่มการตระหนักให้กับผู้ประกอบการ ในการจัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการระงับเหตุ สำหรับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสนับสนุนการระงับเหตุให้กับเจ้าหน้าที่นิคมฯ และผู้ประกอบการ เพื่อให้การกำกับดูแลและการสนับสนุนการระงับเหตุในภาวะฉุกเฉิน ของสำนักงานนิคมฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

Image Icon
44
Image Icon
0
Icon
04
08.2566
วันที่ 3 ส.ค. 2566 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ (สน.กว.) ศึกษาดูงาน ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ศสป.กนอ.)

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2566 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ (สน.กว.) จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานด้าน CSR+Eco+Environment & Safety (Eco Green Network) ประจำปี 2566 ศึกษาดูงานศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ศสป.กนอ.) สำนักงานใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 - 16.00 น. โดย นางสาวจุฬาภรณ์ พานิชย์วัฒนานนท์ ผอ.สน.กว. ได้เชิญผู้พัฒนา ผู้ประกอบการ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ กนอ. และศึกษาการบริหารจัดการของศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (ศสป.กนอ.) ที่มีประสิทธิภาพ โดย นางศิริพร วงศ์วิเศษกุล ผอ.ศสป. และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการในการจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการระงับเหตุของสำนักงานนิคมฯมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Image Icon
69
Image Icon
0
IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon
Banner Border