ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ศสป.กนอ.)

 
ศิริพร วงศ์วิเศษกุล

ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ

มัทธ์วรรณท์ เรืองดิษฐ์

นักบริหารงานทั่วไป

กรรณิการ์ พรมจีน

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

เจนวิทย์ จุฑามาตย์

นักวิทยาศาสตร์

Banner Border