แนวคิดในการจัดตั้ง "ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ."

 

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกำกับดูแลและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมแบบบูรณาการ รวมทั้งเป็นศูนย์บัญชาการและสนับสนุนข้อมูลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ เปิดศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

Banner Border